มากกว่าครึ่งหนึ่งของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ในระบบส่งและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเป็นลูกถ้วยไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตระบบสายการทีทันสมัย การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องรีดดิน เตาเผา และระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 ทำให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาและค้นคว้าทำให้ AI เป็นผู้นำการออกแบบและผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า

ธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้า
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้ในการระบบส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ระบบการผลิตที่ ทันสมัย การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องรีดดินเตาเผา และระบบ ประกันคุณภาพ ISO9001 ทำให้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง …
ธุรกิจวิศวกรรม
บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด การให้บริการงานด้านวิศวกรรมการออกแบบ จัดหา และติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และการบริหารโครงการโดยวิศวกรที่มีวินัย บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด เป็นผู้นำในด้านการให้บริการบำรุงรักษา …
ธุรกิจพลังงานทดแทนและน้ำมันพืช
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ที่มีขนาดใหญ่ด้วยระบบการกลั่นและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำมันไบโอดีเซลสามารถนำมาทดแทนน้ำมันดีเซลที่ใช้ในระบบขนส่ง …
ธุรกิจขนส่ง
บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด  ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกและทางชายฝั่งทะเลโดยเรือขนส่งสินค้า มีความชำนาญในการขนส่งน้ำมันเครื่อง น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันปาล์มด้วยเรือที่ให้บริการมีอุปกรณ์ทำความร้อนให้กับสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้า …
ธุรกิจท่าเรือและคลังน้ำมัน
บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด ผู้ให้บริการจัดเก็บน้ำมันปาล์ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและท่าเทียบเรือ พร้อมอุปกรณ์ทำความร้อนให้กับสินค้าที่จัดเก็บ ท่าเทียบเรือสามารถรองรับเรือขนส่งขนาด 5,000 ตัน มีให้บริการที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสมุทรสาคร …