บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการไฟฟ้าและพลังงาน ในระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

ปี 2550 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท เอไอ พอร์ท และ เทอมินอล จำกัด จำกัด (AIPT) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 86.50 ประกอบกิจการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า
ปี 2549 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 84.50 ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล และได้รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการ เรือขนส่งทางทะเล
บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท เอไอ เอนเนอจี จำกัด (AIE) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 75 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อิเลคทริคอล โพรเจคส์ จำกัด เป็นร้อยละ 99.84 และเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยเป็นบริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด (AIES)
ปี 2548 บริษัทได้รับสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ชนิดผลิตภัณฑ์ ดินผสมสำเร็จ (Compound Clay) มีกำลังผลิตดินผสมสำเร็จ ปีละประมาณ 25,000 ตัน
ปี 2547 บริษัทได้ร่วมทุนกับ PPC Insulators เพื่อจัดตั้งบริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ (PPCAI) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 165 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ณ 19 มีนาคม 2547
บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และทุนที่ชำระแล้วเป็น 400 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และดำเนินการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทได้ลงทุนในบริษัท อิเลคทริคอล โพรเจคส์ จำกัด (EPC) ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งกำลัง ไฟฟ้าแรงสูง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 94.48 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท
ปี 2546 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001-2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ปี 2544 ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)