รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดผู้ถือหุ้น เมื่อ 20 มีนาคม2556
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 106,469,445 21.294%
2 นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ 76,000,510 15.200%
3 นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 49,296,440 9.859%
4 นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ 40,007,395 8.001%
5 นางโสภา ธารีรัตนาวิบูลย์ 20,209,485 4.042%
6 นายศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย์ 10,206,100 2.041%
7 นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 10,100,000 2.020%
8 นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์ 9,624,900 1.925%
9 นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ 8,630,001 1.726%
10 นางผกาพรรณ เศตวโกมลนันท์ 8,626,000 1.725%
11 นางมารยาท กรินทรากุล 6,000,000 1.200%
12 นายสิริชัย กรินทรากุล 6,000,000 1.200%
13 ผู้ถือหุ้นรายอื่น 148,829,724 29.77%
รวม 500,000,000 100%