บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ AI (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107574700262
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า
เว็บไซต์ http://www.asianinsulators.com
ปีที่ก่อตั้ง 2524
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 9 กันยายน 2547
ที่ตั้ง 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ติดต่อ สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์: 0-2517-1451 0-2517-1026 0-2517-9447-8 และ 0-2517-8597-9 โทรสาร: 0-2517-1465, 0-2540-0993
E-mail: asian@asianinsulators.com


นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2517-1451
โทรสาร: 0-2517-1465
E-mail: ir@asianinsulators.com