บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 4,169.03 4,267.00 5,471.21 5,044.96 4,326.98 2,992.76 2,441.92 2,356.20
รายได้รวม 4,672.15 4,381.86 5,499.97 5,068.11 4,350.61 3,013.05 2,461.16 2,376.92
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4,361.01 4,237.39 5,168.84 4,803.94 4,131.00 2,963.59 2,194.00 2,215.66
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 509.33 354.01 587.20 708.15 463.89 219.01 424.43 280.38
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 332.78 154.39 407.12 519.74 288.52 102.63 303.25 160.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 311.14 144.49 331.13 264.17 219.60 34.84 243.29 105.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 293.85 177.86 291.89 259.68 221.00 43.69 239.35 107.80
งบแสดงฐานะการเงิน(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 3,525.14 3,632.72 3,698.63 4,279.72 3,728.96 3,337.14 2,629.8 2,736.08
หนี้สินรวม 392.50 561.59 743.54 605.79 2,184.10 1,890.29 1,063.66 1,304.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,132.64 3,071.13 2,955.09 3,673.93 1,544.86 1,446.85 1,566.15 1,431.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,403.02 2,359.23 2,031.48 2,789.52 1,485.62 1,420.41 1,530.55 1,396.2
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 10.94 8.12 10.73 14.04 10.72 7.32 17.38 11.90
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.66 3.30 6.05 5.24 4.34 1.16 9.96 4.44
อัตราผลตอบแทนต่อทุน(%) 9.93 4.70 11.21 7.19 14.21 2.41 15.53 7.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 8.83 3.98 8.95 6.17 5.89 1.04 9.25 3.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.13 0.18 0.25 0.16 1.41 1.31 0.68 0.91
ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.10 0.06 0.58 0.52 0.44 0.09 0.48 0.22
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.12 1.10 5.91 7.35 3.00 2.89 3.13 2.86
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.09 0.11111 2.10 0.35 0.25 0.25 0.21 0.00