News
Year 2016
Notification of the preparation of the financial statement for the year 2014 (Revised version)progress (7th time). DATE : 22 December 2016
Announcement of Public Holidays of Asian Insulators Public Company Limited for the year 2017 DATE : 16 December 2016
Notification of the preparation of the financial statement for the year 2014 (Revised version)progress (6th time). DATE : 9 December 2016
Right of Shareholders to propose Opinions,Complaints, Inquireies, AGM DATE : 14 November 2016
Requests to postpone the submitting of Financial Statement for 3rd quarter year 2016 DATE : 14 November 2016
Notification of the preparation of the financial statement for the year 2014 (Revised version) progress (5th time) DATE : 14 November 2016
Information Memorandum regarding the Disposition of the Company’s subsidiaries’ assets (Edited 2nd time) DATE : 7 November 2016
Information Memorandum regarding the Disposition of the Company’s subsidiaries’ assets (Edited) DATE : 31 October 2016
Information Memorandum regarding the Disposition of the Company’s subsidiaries’ assets DATE : 18 October 2016
Notification of the preparation of the financial statement for the year 2014 (Revised version) progress (4th time) DATE : 30 September 2016
Requests to postpone the submitting of Financial Statement for 2nd quarter year 2016 DATE : 16 August 2016
Notification of the preparation of the financial statement for the year 2014 (Revised version) progress (3rd time) DATE : 27 June 2016
Notification of the preparation of the financial statement for the year 2014 (Revised version) progress (2nd time) DATE : 2 June 2016
Requests to postpone the submitting of Financial Statement for 1st quarter year 2016 DATE : 13 May 2016
The Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2559 DATE : 29 April 2016
Explanation to the Auditor’s opinion on the Financial Statement for the year 2015 DATE : 31 March 2016
Resolution of the Board of Directors meeting and Annual General Meeting Year 2016 DATE : 29 March 2016
Notification of the Company’s submission of financial statements with Disclaimer of Opinion for the year 2015 DATE : 29 March 2016
Notification of the progress of preparation of the financial statement for the year 2014 (Revised version) DATE : 29 March 2016
Management’s Discussion and Analysis for Year 2015 DATE : 29 March 2016
Postponed Submission of Financial Statement 2015 English version DATE : 29 March 2016
Right of Shareholders to propose Qpinions, Complaints, Inquiries, AGM DATE : 1 February 2016
The Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2559 DATE : 18 January 2016
Year 2014
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557 วันที่: 12 พ.ย. 2557
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วันที่: 18 พ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557 วันที่: 14 ส.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557 วันที่: 14 พ.ค. 2557
แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบใหม่ วันที่: 14 พ.ค. 2557
การลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ วันที่: 23 เม.ย. 2557
ชี้แจงการแก้ไขกำไรสุทธืที่ลดลง ปี 2556 วันที่: 6 มี.ค. 2557
ขอแก้ไขงบการเงินรวม ปี 2556 วันที่: 5 มี.ค. 2557
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่: 17 ก.พ. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2556 วันที่: 17 ก.พ. 2557
Year 2013
แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น AIE สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ AI ที่ได้รับสิทธิจองซื้อ วันที่: 18 ธ.ค. 2556
แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) วันที่: 12 ธ.ค. 2556
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย วันที่: 25 พ.ย. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556 วันที่: 12 พ.ย. 2556
ประกาศวันหยุดปี 2557 วันที่: 4 พ.ย. 2556
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 30 ต.ค. 2556
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 7 ต.ค. 2556
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและกำหนดการจัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 10 ก.ย. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556 วันที่: 1 ส.ค. 2556
ทำสัญญาก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 5 สถานี วันที่: 10 ก.ค. 2556
การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท วันที่: 22 พ.ค. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556 วันที่: 15 พ.ค. 2556
ทำสัญญาก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 สถานี วันที่: 29 เม.ย. 2556
แจ้งมติการประชุมสาัมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 10 เม.ย. 2556
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บจก.เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) วันที่: 1 มี.ค. 2556
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 22 ก.พ. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2555 วันที่: 22 ก.พ. 2556
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 07 ม.ค. 2556
Year 2011
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2555 วันที่: 16 พ.ย. 2554
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 14 พ.ย. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554 วันที่: 3 พ.ย. 2554
แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 วันที่: 3 พ.ย. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554 วันที่: 10 ส.ค. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2554 วันที่: 10 ส.ค. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554 วันที่: 11 พ.ค. 2554
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่: 20 เม.ย. 2554
ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่: 7 เม.ย. 2554
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่: 7 มี.ค. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2553 วันที่: 21 ก.พ. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่: 21 ก.พ. 2554
Year 2010
ขอแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ วันที่: 08 พ.ย. 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553 วันที่: 08 พ.ย. 2553
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 01 พ.ย. 2553
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2554 วันที่: 01 พ.ย. 2553
แจ้งความคืบหน้าการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย วันที่: 20 ส.ค. 2553
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก วันที่: 16 ส.ค. 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553 วันที่: 06 ส.ค. 2553
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 วันที่: 06 ส.ค. 2553
ขอแจ้งการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2/2553 ฉบับภาษาอังกฤษ วันที่: 06 ส.ค. 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553 วันที่: 13 พ.ค. 2553
การลงทุนก่อสร้างโรงงานลูกถ้วยไฟฟ้าแห่งใหม่ วันที่: 10 พ.ค. 2553
แก้ไขคะแนนเสียงวาระค่าตอบแทนกรรมการ วันที่: 19 เม.ษ. 2553
ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันที่: 07 เม.ษ. 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2552 วันที่: 24 ก.พ. 2553
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 วันที่: 19 ก.พ. 2553
Year 2009
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2552 วันที่: 15 พ.ค. 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2552 วันที่: 13 ส.ค. 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2552 วันที่: 12 พ.ย. 2552
ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่: 03 เม.ย. 2552
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 วันที่: 18 ก.พ. 2552
แจ้งมติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย วันที่: 23 ม.ค. 2552
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 02 พ.ย. 2552
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่: 09 มี.ค. 2552
แจ้งแก้ไขระเบียบวาระการประชุม วันที่: 18 ก.พ. 2552
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2553 วันที่: 26 พ.ย. 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2551 วันที่: 26 ก.พ. 2552
Year 2008
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
Year 2007
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
*** ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร ***
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมPDF (Portable Document Format)