ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปี 2559
แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 7 วันที่: 22 ธ.ค. 2559
ประกาศวันหยุดปี 2560 วันที่: 16 ธ.ค. 2559
แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 6 วันที่: 9 ธ.ค. 2559
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 14 พ.ย. 2559
แจ้งการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ล่าช้า วันที่: 14 พ.ย. 2559
แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 5 วันที่: 14 พ.ย. 2559
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของของ AIE (แก้ไขครั้งที่ 2) วันที่: 7 พ.ย. 2559
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของของ AIE (แก้ไขเพิ่มเติม) วันที่: 31 ต.ค. 2559
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของของ AIE วันที่: 18 ต.ค. 2559
แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 4 วันที่: 30 ก.ย. 2559
แจ้งการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ล่าช้า วันที่: 16 ส.ค. 2559
แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 3 วันที่: 27 มิ.ย. 2559
แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2 วันที่: 2 มิ.ย. 2559
แจ้งการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ล่าช้า วันที่: 13 พ.ค. 2559
ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่: 29 เม.ย. 2559
ชี้แจงการนำส่งงบการเงินประจำปี 2558 ผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชี แบบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน วันที่: 31 มี.ค. 2559
มติกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่: 29 มี.ค. 2559
แจ้งเหตุจำเป็นของบริษัทฯในการนำส่งงบการเงินประจำปี 2558 แบบผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน วันที่: 29 มี.ค. 2559
แจ้งความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2557 (ฉบับแก้ไข) วันที่: 29 มี.ค. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2559 วันที่: 29 มี.ค. 2559
แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2558 ฉบับภาษาอังกฤษ วันที่: 29 มี.ค. 2559
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 1 ก.พ. 2559
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่: 18 ม.ค. 2559
ปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557 วันที่: 12 พ.ย. 2557
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วันที่: 18 พ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557 วันที่: 14 ส.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557 วันที่: 14 พ.ค. 2557
แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบใหม่ วันที่: 14 พ.ค. 2557
การลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ วันที่: 23 เม.ย. 2557
ชี้แจงการแก้ไขกำไรสุทธืที่ลดลง ปี 2556 วันที่: 6 มี.ค. 2557
ขอแก้ไขงบการเงินรวม ปี 2556 วันที่: 5 มี.ค. 2557
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่: 17 ก.พ. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2556 วันที่: 17 ก.พ. 2557
ปี 2556
แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น AIE สำหรับผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ AI ที่ได้รับสิทธิจองซื้อ วันที่: 18 ธ.ค. 2556
แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) วันที่: 12 ธ.ค. 2556
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย วันที่: 25 พ.ย. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556 วันที่: 12 พ.ย. 2556
ประกาศวันหยุดปี 2557 วันที่: 4 พ.ย. 2556
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 30 ต.ค. 2556
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 7 ต.ค. 2556
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและกำหนดการจัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 10 ก.ย. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556 วันที่: 1 ส.ค. 2556
ทำสัญญาก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 5 สถานี วันที่: 10 ก.ค. 2556
การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท วันที่: 22 พ.ค. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556 วันที่: 15 พ.ค. 2556
ทำสัญญาก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 สถานี วันที่: 29 เม.ย. 2556
แจ้งมติการประชุมสาัมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 10 เม.ย. 2556
สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บจก.เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) วันที่: 1 มี.ค. 2556
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่: 22 ก.พ. 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2555 วันที่: 22 ก.พ. 2556
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 07 ม.ค. 2556
ปี 2554
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2555 วันที่: 16 พ.ย. 2554
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 14 พ.ย. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2554 วันที่: 3 พ.ย. 2554
แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 วันที่: 3 พ.ย. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2554 วันที่: 10 ส.ค. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2554 วันที่: 10 ส.ค. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2554 วันที่: 11 พ.ค. 2554
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่: 20 เม.ย. 2554
ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 วันที่: 7 เม.ย. 2554
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่: 7 มี.ค. 2554
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินปี 2553 วันที่: 21 ก.พ. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 วันที่: 21 ก.พ. 2554
ปี 2553
ขอแจ้งข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ วันที่: 08 พ.ย. 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2553 วันที่: 08 พ.ย. 2553
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 01 พ.ย. 2553
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2554 วันที่: 01 พ.ย. 2553
แจ้งความคืบหน้าการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย วันที่: 20 ส.ค. 2553
แจ้งกรรมการบริษัทลาออก วันที่: 16 ส.ค. 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2553 วันที่: 06 ส.ค. 2553
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 วันที่: 06 ส.ค. 2553
ขอแจ้งการนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2/2553 ฉบับภาษาอังกฤษ วันที่: 06 ส.ค. 2553
คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2553 วันที่: 13 พ.ค. 2553
การลงทุนก่อสร้างโรงงานลูกถ้วยไฟฟ้าแห่งใหม่ วันที่: 10 พ.ค. 2553
แก้ไขคะแนนเสียงวาระค่าตอบแทนกรรมการ วันที่: 19 เม.ษ. 2553
ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันที่: 07 เม.ษ. 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2552 วันที่: 24 ก.พ. 2553
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 วันที่: 19 ก.พ. 2553
ปี 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2552 วันที่: 15 พ.ค. 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2552 วันที่: 13 ส.ค. 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2552 วันที่: 12 พ.ย. 2552
ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันที่: 03 เม.ย. 2552
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 วันที่: 18 ก.พ. 2552
แจ้งมติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย วันที่: 23 ม.ค. 2552
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม วันที่: 02 พ.ย. 2552
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่: 09 มี.ค. 2552
แจ้งแก้ไขระเบียบวาระการประชุม วันที่: 18 ก.พ. 2552
กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2553 วันที่: 26 พ.ย. 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2551 วันที่: 26 ก.พ. 2552
ปี 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2551 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2551
ปี 2550
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
งบการเงินเฉพาะกิจการไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
สรุปผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
หนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2550 (สอบทานแล้ว) วันที่: 10 พ.ค. 2550
*** ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร ***
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมPDF (Portable Document Format)