นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารงานของบริษัท และกรรมการที่เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัททราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่าต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญแก่การประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกโดยจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม
การได้รับข้อสนเทศ ซักถามและการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุม
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ในระบบการกำกับดูแลมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สำคัญได้แก่ กลุ่มลูกค้า ฝ่ายจัดการรวมลูกจ้าง คู่ ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ ภาครัฐ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้แก่ คู่แข่ง และเจ้าหนี้ เป็นต้น แต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่ต่างกันจากกิจการ
คณะกรรมการควรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ลูกจ้าง คู่ค้า ชุมชน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ตามที่กฎหมาย กำหนดและดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ ควรสนับสนุนให้มีการ ร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะ การเงินที่มั่นคง
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และ ที่ไม่ใช่ทางการ เงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัทได้รับสารสนเทศ อย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สารสนเทศของบริษัท จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ
มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปและมีหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัท ในการ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น สถาบันทางการเงิน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเสนอรายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัท โดยสรุป ใน ลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ บัญชีพร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ต้องเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปีใน รายงานประจำปี
4. จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท ควรส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างทุกคนได้ทราบ และเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทและผู้ ถือหุ้นคาดหวังรวมทั้งเฝ้าสังเกตให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

 

 

            บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ กรณี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้

 

           1.            คำนิยาม

 

          “การคอร์รัปชั่น” หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว การให้สินบนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ การสัญญา การให้คำมั่น การเรียกร้อง หรือการรับซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงการเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการปฏิบัติหน้าที่อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระทำในกรณีที่กฏหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

 

 2.                  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

            ห้ามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

 

 3.            บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 

3.1 คณะกรรมการบริษัท    มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพิจารณาอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำกับดูแล และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยการผลักดันนโยบายให้สามารถปฏิบัติได้จริงในบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติตาม

 

  3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ

 

3.2.1        พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ได้รับอนุมัติในด้านความเหมาะสมต่อองค์กร

 

3.2.2    รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการที่โปร่งใสและไม่ขัดแย้งต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

 

3.2.3    เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและเสนอวาระเมื่อพบว่ามีการทุจริตในองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันกำหนดบทลงโทษและหาแนวทางการป้องกันต่อไป

 

 3.3              ู้ตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ไปตามนโยบายที่กำหนด

 

ไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชั่นใน

 

องค์กร ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการ

 

3.4              กรรมการ   ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตตาม

 

     นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกๆ กรณี ไม่ว่าจะใน

 

       ทางตรงหรือทางอ้อม

 

 4.            แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 

            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกๆ กรณี ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้นโยบายต่อต้าน         การคอร์รัปชั่นดังกล่าวจะรวมถึงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือคู่ค้าที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามลักษณะการทุจริตดังต่อไปนี้

 

4.1              การให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์ด้วยของกำนัลอื่นๆ

 

            บริษัทฯ ห้ามไม่ให้มีการให้สินบนด้วยเงินหรือการให้ผลประโยชน์ด้วยของกำนัลอื่นๆ เพื่อหวัง

 

      ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะมีรูปแบบอย่างไรก็ตาม กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีการติดต่องาน  

 

      ร่วมกันทั้งในบริษัทฯ และองค์กรนอกบริษัท เช่น หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

 

4.2       การรับสินบน

 

4.2.1        ห้ามไม่ให้พนักงานทุกระดับรับเงิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลอื่นๆ ที่จะเป็นการเข้า

 

ข่ายต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อเป็นการป้องกันการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพและ

 

ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ

 

   4.2.2   สำหรับงานจัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ          

 

 ตั้งแต่การเสนอรูปแบบ  การเสนอราคา การเปรียบเทียบราคา การเลือกคู่ค้า และ/หรือ  

 

 ผู้รับเหมา โดยห้ามมิให้พนักงานในบริษัทฯ รับข้อเสนอต่างๆ หรือมีผลประโยชน์

 

 แอบแฝงกับคู่ค้า และ/หรือผู้รับเหมา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ

 

 ผ่านผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะต้องมีการอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

 

            4.3  การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโชน์และเงินสนับสนุน

 

                        บริษัทฯ มีข้อกำหนดในการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี้

 

4.3.1   ในการอนุมัติการบริจาคต่างๆ จะต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติขององค์กร ทั้งนี้หากเงิน  

 

             บริจาค ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติ

 

             จากกรรมการบริษัท

 

4.3.2   ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนาม “บริษัทฯ” เท่านั้น ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐาน   

 

 การบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ

 

 ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือนำมาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด

 

4.4  การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก  หรือการเลี้ยงรับรอง

 

            ในการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง จะมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือการแสดงความยินดีเท่านั้น โดยไม่มีนัยยะอื่น

 

 5.            เรื่องที่รับร้องเรียนการคอร์รัปชั่

 

5.1    พบเห็นการทุจริตโดยบุคคลในองค์กร เช่น การให้หรือรับสินบนกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

 

5.2    ปฏิบัติงานโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริต

 

         และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้

 

 6.            ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 

สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง คือ

 

6.1    เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.asianinsulators.com

 

        Email บริษัทฯ asian@asianinsulators.com

 

6.2    ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่

 

  254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

7.            การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

 

        เพื่อให้พนักงานในองค์กรทราบและตระหนักในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

7.1  บริษัทฯ จะประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Email ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

7.2  บริษัทฯ จะมีการอบรมนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับพนักงานใหม่ทุกคนและเพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจทราบถึงการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเผยแพร่ให้ได้รับทราบ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

7.2.1              เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.asianinsulators.com

 

7.2.2              รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี

 

            บริษัทเห็นความสำคัญของการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมั่นคง

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2558

บริษัท  เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

        (นายธนิตย์  ธารีรัตนาวิบูลย์)

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ควรจัดทำรักษาไว้และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การ ดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน(Compliance controls) ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายคณะกรรมการบริษัทควรจะให้มีงาน ตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลให้ การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบ ของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนิน
หน้าที่กรรมการบริษัทในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 เดือนครั้ง ประธานกรรมการเป็นประธาน การประชุมและ กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการ ประชุมล่วงหน้าก่อน การประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียง ลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพียงพอและเหมาะสม
ในที่ประชุมประธานกรรมการมีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนันสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและประมวลความเห็นและเสนอ ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจง ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ใน รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการการทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการ ประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทควรทำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินโดย แสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีรายงานของคณะกรรมการบริษัทควรครอบคลุมใน เรื่องสำคัญๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เสนอแนะ
ธุรกิจของบริษัทและในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ เป็น อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 

1. นโยบาย ยุทธ์ศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณและพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธ์ศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
5. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
6. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1 : 1
8. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
9. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีการบริหารความเสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน
10. การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อำนวยการสายธุรกิจ
11. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
12. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
13. การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารการจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
7. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้เปิดเผยสาระสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องและ อย่างโปร่งใสโดยควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่ เกี่ยวข้องคณะกรรมการควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการนำเสนอสาระสนเทศและการติดต่อสื่อสาร