ชื่อ-นามสกุล นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา - B.Sc. Finance – University of Essex, UK
- MBA – SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการบริหาร บริษัท เอไอเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)