ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ ขอเจริญพร
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Certification Program, Class 108/2551 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Accreditation Program, Class 13/2547 สมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น(%) 0.106 %
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2509 – 2546 รองผู้ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)