ชื่อ-นามสกุล นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา - Finance for Non-Finance Director, Thai Insttitute of Director Association
- Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
- Director Accreditation Program, Thai Institute of Director Association
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, University of Dallas
- Chief Finance Officer 2000, Thai Insttitute of Director Association
สัดส่วนการถือหุ้น(%) 8.00 %
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
พ.ศ. 2541 – 2544 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คราวน์เซรามิคส์ จำกัด
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสุขเน็ทเวอร์ค จำกัด
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด