ชื่อ-นามสกุล พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Chief Financial Office Certification Program
- Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
- Audit Committee Program, Thai Institute of Directors Association
- ExecutiveFinancial ManagementCertificate Program
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด
ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว
ปัจจุบัน กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ, กรรมการการสื่อสาร
ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามนโยบายตำรวจแห่งชาติ