ชื่อ-นามสกุล นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา - Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล Northeastern University, U.S.A.
- Director Accreditation Program, Thai Institute of Director Association
สัดส่วนการถือหุ้น(%) 9.96 %
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด