ชื่อ-นามสกุล ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Bachelor of Business Administration-Banking and Finance,Chulalongkorn University)
- Master of Science in Finance, University of Essex, 2004
- Doctor of Philosophy in Finance, University of Essex, 2008 Chartered Financial Analyst (CFA Level III)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program, Thai Institute of Director Association
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
2551 – 2554 ฝ่ายวณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
2556 – 2558 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)