ชื่อ-นามสกุล นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา - Chairman 2000, Thai Institute of Directors Association
- ปริญญาโท สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Certification Program, Thai Institute of Directors    Association
- Chief Financial Office Certification Program
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15
สัดส่วนการถือหุ้น(%) 21.294 %
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2526 – 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด
พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด