พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการตรวจสอบ